Stronę  zaprojektowała Marika Sadowska/2019

+48 504 091 220

Wojska Polskiego 21c

69-110 Rzepin

In Plus

Kliknij i polub nas na Facebooku

PIĄTEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PONIEDZIAŁEK

9:00 -12:00
ZAJĘCIA

DLA PRZEDSZKOLI

9:00 -12:00
ZAJĘCIA

DLA PRZEDSZKOLI

9:00 -12:00
ZAJĘCIA

DLA PRZEDSZKOLI

9:00 -12:00
ZAJĘCIA

DLA PRZEDSZKOLI

9:00 -12:00
ZAJĘCIA

DLA PRZEDSZKOLI

 

16:00

SENSOPLASTYKA®

MASZ SUGESTIE I PROSBY ODNOŚNIE GRAFIKU ?

KONIECZNIE DAJ ZNAĆ.
JESTEM OTWARTA NA PROPOZYCJE

I. Definicje, podstawowe pojęcia:
 

1) Definicje zawarte w regulaminie oznaczają:
a) Organizator –„IN PLUS” – Edukacja, z siedzibą w Rzepinie przy ul. Wojska polskiego 21 c ,
NIP: 5711470501 , REGON: 383017877 , reprezentowany przez mgr Ewę Sadowską
b) Uczestnik/ Klient – osoba biorąca udział w Zajęciach lub Warsztatach ( dziecko i/lub Opiekun ).
c) Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do
czasowej opieki nad dzieckiem na zasadzie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka.
d) Zajęcia – zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, edukacyjnym, artystycznym lub innym,
określonym w ofercie programowej Organizatora, z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym
Regulaminie, prowadzone przez Organizatora.

e) Usługi – Warsztaty, Zajęcia, animacje i imprezy okolicznościowe, które mogą zostać określone
odrębnie w ofercie Organizatora.
f) Formularz – formularz danych Uczestnika i Opiekuna; formularz ten ułatwia nawiązanie kontaktu

z Opiekunem.

II. Postanowienia ogólne
 

1. Organizator oferuje następujące Usługi:
a) Kreatywne Zajęcia/Warsztaty dla dzieci w wieku 6mies.- 10 lat i ich rodziców
b) Indywidualne zajęcia dla uczniów klas I-III, pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianie zaległości.
c) Konsultacje dla dzieci, ich rodziców i opiekunów;
d) Organizację urodzin oraz imprez okolicznościowych dla małych grup dzieci w wieku przedszkolnym;


2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej
rodzaju świadczonych Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 

III. Korzystanie z Usług
 

1. Usługi proponowane przez Organizatora, kierowane są do dzieci w wieku od 6 miesiąca do lat 12
oraz ich opiekunów.
2. Usługi świadczone są przez Organizatora w dniach i godzinach, określonych szczegółowo

w odrębnym GRAFIKU Zajęć dostępnym na stronie internetowej oraz na FB. Organizator zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w Grafiku.
3. Dzieci oraz Opiekunowie uczestniczą w wybranych przez siebie Zajęciach dostępnych w Ofercie

i Grafiku, uiszczając opłatę po ich zakończeniu bez konieczności opłat z góry, czy wykupywania
karnetów. Cennik opłat dostępny jest na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian w Cenniku.

4. Usługi świadczone przez Organizatora prowadzone są przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem
przerw Świątecznych oraz urlopu, o którym informacja dostępna jest w Aktualnościach na stronie
internetowej i FB
5. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć jeden Opiekun. Wyjątki mogą być ustalane
przez prowadzącego Zajęcia.
6. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Uczestników.
7. Maksymalna ilość uczestników w grupie to 7 dzieci + ich opiekunowie.

8. W przypadku zdarzeń losowych (np. choroba) uniemożliwiających Organizatorowi poprowadzenie
Zajęć zgodnie z Grafikiem, stosowne informacje znajdą się na stronie internetowej i FB.
9. W czasie przebywania w Świetlicy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
porządkowych i bezpieczeństwa.
10. Uczestnicy zobowiązani są do używania obuwia zamiennego w czasie korzystania z Usług.
11. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione na wieszakach.
12. W Zajęciach nie mogą brać udziału Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika lub nieprzestrzegania
zasad bezpieczeństwa.
14. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają Opiekunowie.
15. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Świetlicy odpowiedzialność ponoszą towarzyszący
Opiekunowie lub Organizator, jeśli dziecko jest pozostawione pod jego opieką na mocy odrębnie
zawartej umowy między nim a Opiekunem.

 

IV. Postanowienia Końcowe
 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) zabaw i zajęć w Kreatywnej
Świetlicy „PLUSIK” w celach marketingowych.
2. Niniejszy Regulamin stanowi ( wraz z Cennikiem ), umowę o świadczenie Usług zawartych
pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na
jego stronie internetowej. Przed korzystaniem z Usług Klient zobowiązany jest zapoznać się z
niniejszym Regulaminem.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników

i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

 

16:00

SENSOPLASTYKA®

 

16:30

SENSOPLASTYKA®